23948sdkhjf

Etterlengtet og vellykket NBF Brukermøte på Bømlo

Det var tydeligvis et etterlengtet Brukermøte som ble arrangert på Bømlo i begynnelsen av november 2021, etter at to tidligere ferdig planlagte arrangement måtte avlyses. Dette med bakgrunn i den spesielle situasjonen med coronaviruset landet vårt og verden for øvrig kom opp i.

 

Brukermøtet samlet 115 deltakere fra maskineringsindustrien, leverandørsiden, forskning og utvikling, og fra teknologiorientert skoleverk. Hovedtema var «Havrommet», og underforstått få en statusoversikt og hvilke muligheter dette vil kunne gi NBF-medlemsbedriftene. Brukermøtet ble på alle måter vellykket både faglig sett og sosialt, med gode foredragsholdere, interessante bedriftsbesøk og hyggelig stemning.

 

Stort maritimt miljø

NBF - Numerisk Bruker Forening har siden etableringen i 1977 hatt som policy å legge sine Brukermøter til ulike steder i landet, blant annet for å nå, bli kjent med og kunne besøke regionale industribedrifter. Denne gangen ble årets eneste Brukermøte gjennomført på Stord og Rubbestadneset. Temaet «Havrommet» dekker i utgangspunktet mye. Som kjent er mange av industribedriftene på Bømlo nettopp knyttet til havrommet der oljeservice, maritim og havvind er hovedfokus. Det ble derfor bidrag og innlegg om disse temaene, både fra industrien, forskning/utvikling og leverandørsiden. Denne delen av Brukermøte ble gjennomført på Stord Hotell.

 

Fire bedriftsbesøk

Tradisjonen tro ble det gjennomført fire bedriftsbesøk den andre dagen. Bedriftene som åpnet sine dører og tok imot de 115 deltakerne var Matre Maskin AS, Sunnhordaland Technologies AS (med nytt navn i4Factory AS fra 1. januar 2022), Olvondo AS og Wärtsilä Norway AS, alle lokalisert på Rubbestadneset. Besøkene ble gjennomført slik at deltakerne ble delt inn i fire hovedgrupper og rullert mellom bedriftene.

 

Unitech Technology Centre – Energipruppen

Første innlegget ble gitt av daglig leder Gunnar Birkeland fra Unitech Technology Centre – Energipruppen. Innledningsvis stilte Birkeland spørsmålet om Norge har nok kraft? Svaret var at Norge vil trenge mellom 30-60 TWh ny fornybar kraft frem mot 2040. Vannkraften vil ikke kunne møte dette behovet alene. Vindkraftutviklingen på land har gått etter myndighetenes mål og ønsket konsept, det vil si færre men større anlegg, men har i dag sine utfordringer. Annonserte planer for havvind er en god start, men er ikke tilstrekkelig for å møte forbruksøkningen. Kunnskap og erfaringer fra landbasert vindkraft og olje/gass-industrien gir Norge et glimrende utgangspunkt for å lykkes innenfor havvind. Imidlertid er det behov for å tenke nytt og ta i bruk nye løsninger og virkemidler.

UniTech-senteret på Stord ble etablert i 1984 og har jobbet i nærmere 40 år innen Subsea Technology, blant annet med elektrifisering av havrommet. Dette har i all hovedsak vært knyttet til forskning, utvikling, produksjon, montasje, patentering og tesing. Et av prosjektene som ble nevnt spesielt var et EU-prosjekt knyttet til dynamiske kabler, hvor også Enova er med. Når det gjelder testing og utprøving av møllene og nødvendig tilleggsutstyr gjennomføres dette til havs, omlag 10 km ut fra Karmøy. Birkeland avsluttet med å fortelle at det er et enormt kraftbehov i Europa som landene rundt Nordsjøen konkurrerer om. Det er helt klart et stort marked, men ikke så mange leverandører i dag. Her mener vi det finnes muligheter for Norge.

 

Katapultsenteret Sustainable Energy

Prosjektutvikler Oddgeir R. Heggland fra katapultsenteret Sustainable Energy på Stord, presenterte nye aktuelle energiløsninger. De norske katapultsentrene er en del av ordningen Norsk Katapult, som forvaltes av SIVA. Fokus for katapultsentrene er å bidra til å øke industriskapningen i Norge ved å tilby verdensledende testinfrastruktur. Satsningsområdene for katapultsenteret på Stord er flere, slik som flytende havvind (vindturbiner), fremtidens energibærere for maritim sektor og smarte energiløsninger. I tillegg er karbonfangst med lagring og bruk, hydrogenproduksjon med lagring og bruk, samt «flytende sol» områder det jobbes mot. Sustainable Energy tilbyr flere testfasiliteter innenfor satsingsområdene sine. På Stord ble verdens første fullskala testsenter for grønne energibærere, Energy House, åpnet av Erna Solberg i 2020. Vest for Karmøy ligger den flytende vindturbinen, Zefyros, der bedrifter kan teste ulik teknologi i realistiske forhold. For en fullstendig oversikt over testfasiliteter kan man besøke på nettsiden www.sustainableenergy.no.

Et av mange spennende prosjekter der Sustainable Energy deltar er prosjektet DEMO2000, som ledes av Wärtsilä. De andre partnerne i prosjektet er Knutsen OAS Shipping AS, Repsol Norge AS og Equinor. I Energy House tilgjengeliggjør Sustainable Energy testinfrastrukturen som trengs for å teste ammoniakk i en Wärtsilä dual-fuel skipsmotor. Her skal spørsmålet om eksisterende skipsmotorer vil kunne gå på ammoniakk over tid, besvares. Blir dette vellykket påstås det at slike motorer vil forandre den globale skipsfarten, ved å bidra til fremdrift med karbonfrie drivstoff.

Katapultsentrene skal gjøre det enkelt for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at ideer kan utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Det finnes fem slike senter i Norge i dag.

Manufacturing Technology, Raufoss

Future Materials, Grimstad

Ocean Innovation, Bergen

Digicat, Vigra/Ålesund

Sustainable Energy, Stord

 

Grønn konkurransekraft

Daglig leder Egil Hystad i Power Systems – Wärtsilä, ga et interessant foredrag om fremtidens grønne konkurransekraft. Det er et fremtidig mål å muliggjøre bærekraftige samfunn gjennom innovasjon innen teknologi og tjenester. De fremtidige krav vi har å forholde oss til er 40 prosent reduksjon av CO2-utslipp i 2030, som skal økes til 70 prosent i 2050. Dette er tøffe og nødvendige krav, og nøkkelen til å oppnå dette ligger i å utvikle nye ideer og gode løsninger samt å samarbeide med andre aktuelle. Strategien vår, forteller Hystad, omfatter mange definerte hoved- og delmål, blant annet skal vi bli karbonnøytral i våre egne operasjoner, og vi skal fremskaffe en produktportefølje som skal bli klar for null-karbon drivstoff. Som nevnt i det forrige foredraget om katapultsenteret Sustainable Energy skal vi sammen finne frem til om nye store skipsmotorer fra Wärtsilä i fremtiden vil kunne gå på grønt drivstoff, slik som hydrogen og ammoniakk. Wärtsilä Norway AS har rundt 140 ansatte, mens Wärtsilä på verdensbasis er stor med 17.800 ansatte, fordelt på over 200 lokasjoner i om lag 70 land.

Fra en annen kilde enn de to foredragene ovenfor kan nevnes at «ekspedisjonsskipet» Roald Amundsen, eid av Hurtigruten AS, har en hybridløsning med effektivt forbruk av drivstoff og batteripakke som har redusert CO2-utslippet med 20 prosent. Søsterskipet Fridtjof Nansen har samme teknologi. Ambisjonen til Hurtigruten AS er at bedriftens flåte skal bestå av nullutslippskip innen 2040. Hurtigruten Richard With skal i løpet av våren 2022 få nytt hybrid fremdriftssystem. Deretter følger skipene Kong Harald og Nordlys. Utviklingen skjer fort. Det foregår en betydelig forskning på hydrogen som energibærer i biler og skip. Dersom den fremstilles med strøm fra vannkraft, solceller eller vindturbiner er dette helt CO2-fritt.

 

Rekruttering og ny læreplan

Når det gjelder rekruttering i bedriftene i det grønne skiftet tok daglig leder Ove Johan Aklestad i OFIR (Opplæringskontor for industrifag i Rogaland) for seg status, fagfornyelse og ny læreplan fra 2022 i Vg3 CNC-maskineringsfaget. Dette faget handler om sponfraskillende bearbeiding, som dreiing, fresing og boring ved hjelp av både manuelle og CNC-styrte verktøymaskiner. Aklestad understreket at fagfornyelsen omfatter nye læreplaner og opplæring i bedriftene. Maskineringsbransjen har deltatt i dette arbeidet representert med bedriftene Nammo AS, Sandvik Teeness AS, Aarbakke AS og Framo-bedriftene. Faget skal gi lærlingene nødvendig kompetanse til å programmere, stille inn og betjene CNC-styrte maskiner. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse i datastyring av maskiner for produksjon av mekaniske deler og komponenter. Nasjonal og internasjonal industri setter stadig høyere krav til kvalitet, standardisering, prosedyrer, kontroll og dokumentasjon. Det nye Vg3 CNC-faget skal altså medvirke til å utvikle nødvendig fagkompetanse som tilfredsstiller slike krav.

Det som er nytt å merke seg er at elevene skal kunne reflektere over eget arbeid, bruk av ressurser, og krav til lønnsomhet. Likeså reflektere over betydningen av bærekraftig avfallshåndtering og gjennomføre kildesortering. Og også kunne reflektere over arbeidsgiver og arbeidstaker sine plikter og rettigheter, samt over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv. Til slutt og ikke minst det å lære seg algoritmisk tenking og programmering av maskinene. Alt dette er viktig og sentral kompetanse for fremtiden.

Grønn energi fra vind, sol og vann er nøkkelen til et grønt skifte. Ove Johan Aklestad avsluttet nettopp med å poengtere at omstilling mot grønn energi vil kreve en omfattende etterutdanning av også dagens personell, der læringsordningene vil bli en av flere viktige faktorer for å kunne lykkes. Helt avslutningsvis ble det vist en interessant film fra NHO om lærlinger og utdannelsen.

OFIR har i dag 350 medlemsbedrifter fra en lang rekke bransjer. I 2021 hadde OFIR rundt 1070 lærlinger i opplæring. Av disse var det 107 innenfor CNC-faget, 175 industrimontører og 122 industrimekanikere, pluss en del andre. Inntaket i 2021 oversteg 400 lærlinger. OFIR har i dag ni ansatte og kan vise til en omsetning på vel 55 mill. kroner.

 

Leverandørens Time

Dette er alltid en fast post i programmet på Brukermøtene. I virkeligheten er det satt av 1,5-2 timer hvor 3-4 leverandører har 30 minutter til rådighet for presentasjon av sin virksomhet og nyheter innenfor sitt fagområde. Denne ordningen går på rundgang blant leverenadørene som er medlem i NBF.

 

Seco Tools AS

Først ut var Seco Tools AS ved Henning Vik og Inge Johannes Bergheim. De tok for seg Industri 4.0 og nye digitale verktøy, blant annet et nytt system for maskinovervåking. Systemet samler og rapporterer maskindata, gir sammen med operatørene dermed full oversikt og årsaker til eventuell nedetid. Dette avdekker og synliggjør prosessforbedringer, og forbedrer likeså kommunikasjonen i verkstedet. Det ble vist noen aktuelle eksempler, og representantene fra Seco Tools poengterte på nytt at systemet gir meget god oversikt og mulighet til å se og følge produksjonsflyten i sann tid.

Seco Tools presenterte også noen aktuelle delsystemer som bidrar til å automatisere forsyningskjeden. Her kan nevnes IMS (Inventory Management System), EDI (Electronic Data Interchange), og IDEM for verktøyidentifikasjon med øyeblikkelig tilgang til prosessinformasjon, dokumentarkiv og brukerkommentarer, med mer. Videre fortalte Seco Tools om sin nettside, www.secotools.com, som er en nettside for verktøyinformasjon som gir anbefalte skjæredata, verktøyforslag, produktinformasjon, endelig valg av verktøy, samt 2D/3D tegninger og det å bestille henting av brukt hardmetall. Bedriften tilbyr også aktuelle web-seminar på nettsiden.

Det kom frem i presentasjonen at for Seco Tools er miljø og bærekraft viktig. Blant annet byttes egen bilpark ut til mer miljøvennlige biler. Bedriften har utviklet et opplegg for gratis oppsamling (bokser, tønner, etc) og henting av brukt hardmetall, hvorav hele 97 prosent kan gjenvinnes. I denne forbindelse ble det også nevnt samarbeid med kundene for å planlegge verktøykjøp, optimalisere lagersystemer for å ha de riktige verktøyene på plass når de trengs. Ved å samle bestillinger spares fraktkostnader og miljøet.

 

ICB Digital AS

Grunnet sykdom ble oppsatt foredragsholder fra ICB Digital AS - Upkip forhindret fra å delta.

NBF-styremedlem Olaf-Magnus Olsen tok på kort varsel på seg presentasjonen av verktøyet Upkip. Dette er kort fortalt et «datalag» som ligger på toppen av maskiner, sensorer, anlegg og informasjonssystemer. Verktøyet samler kontinuerlig inn en rekke ulike data automatisk fra produksjonsprosessen, og er en Industri 4.0-plattform spesialdesignet for små og mellomstore maskineringsbedrifter. Produktet er utviklet og eid av ICB Digital AS i Drammen, mens produksjonsbedriften HTS Dynamics AS har vært pilotkunde i utviklingsfasen. Systemet gir brukeren gjennomsiktig produksjon i et brukervennlig virtuelt miljø som viser det man ønsker å vite. Med en slik såkalt «digital tvilling» til den fysiske produksjon tilbyr systemet handlingsanalyser, statistiske rapporter og rotårsakanalyser som støtter alle roller i bedriften, fra operatører til ledere. Systemet brukes nå hos bedrifter i flere europeiske land, og er nylig lansert på markedet i Norge. Her vil Wictus AS fungere om en implementeringspartner ut mot kundene. Olaf-Magnus Olsen avsluttet med å poengtere at det gjelder å la maskinene foreta snakkingen, og dermed frigjøre operatørene til å jobbe med beslutningsverktøyene. Systemet gir et klimaavtrykk både for produksjon og på produktene.

 

Hatteland AS

Produktarkitekt Jan Ove Halvorsen fra Hatteland AS, sammen med kollega Bjørn Morten Stokka, ga en presentasjon av RamBase, som er et norskutviklet forretningssystem (ERP) tilpasset økende krav til lønnsomhet, kvalitet, sporbarhet og dokumentasjon hos små- og mellomstore bedrifter. Systemet er designet og utviklet over flere år som en skybasert og moderne løsning, og leveres som en tjeneste i skyen. Foredragsholderne poengterte at det er viktig å ha et system som gir den riktige informasjon til den rette personen til riktig tid. De fortalte videre at erfaringene er at RamBase er en forretningsløsning som passer best for produksjons-, distribusjons- og e-handelsorganisasjoner som dekker hele verdikjeden fra salg, produksjon til levering. Med systemet får man en optimal løsning for å styre prosesser innen produksjon, logistikk, salg og distribusjon. Med dette oppnås bedre kontroll ved å koble verdikjeden til ett system som samhandler, er strømlinjet og forenkler alle prosesser. Resultatet er pålitelig informasjon i sanntid, samt et bedre resultat på bunnlinjen.

For tiden gjennomføres et større og viktig samarbeid med Aarbakke AS under tittelen «Smart Factory Context – Life Cycle Management», hvor RamBase utgjør den del. Dette er tidligere omtalt i Maskinregisteret nr. 8 i 2021.

 

Bedriftsbesøk

Grunnet det store antall deltakere ble bedriftsbesøkene delt inn i fire hovedgrupper som roterte mellom de fire besøksbedriftene. Her ble hver gruppe igjen delt inn i mindre grupper slik at deltakerne skulle få best mulig utbytte av omvisningene.

 

Matre Maskin AS

Salgsdirektør Martin Hollund innledet om bedriftens historikk og virksomhet. Matre Maskin AS er et privat eid selskap med røtter tilbake til 1953. I starten leverte Matre stort sett kjølevannspumper, men fra midten av 1980-tallet begynte Matre å levere brannslukkeutstyr, da i hovedsak skuminnblandere av forskjellige typer. Matre er i dag en verdensledende leverandør av utstyr for skuminnblanding, spesielt for offshore og det maritime marked. Rundt 1990 begynte Matre å utvikle slukkesystem spesielt rettet mot bruk på helikopterdekk. Arbeidet omfattet mye ideutvikling, design, engineering, produksjon og testing. I 1991 leverte bedriften sitt første system spesielt utviklet for å slukke brann på helikopterdekk på offshoreplattformer. Til nå er det levert over 600 delintegrerte systemer for brannbekjempelse til et slikt marked i en rekke land i Europa, USA, Østen, Midt-Østen og Sør-Amerika. Eksporten utgjør om lag 80 prosent, og bedriften er i dag blitt en ledende leverandør av slukkesystem til helikopterdekk. Systemet er avansert og betegnes DIFFS (Deck Integrated Fire Fighting System), og omfatter forskjellige skumsystemer og utstyr for vanndistribusjon, håndtering og porsjonering av skum, dysesystemer, spesialpumper og ventiler. Bedriften har derfor mye egen komponentproduksjon. Hver dyse kan levere både vann og skum hvor mengde og retning justeres automatisk. Løsninger er også utviklet til bruk på ferger og skip for øvrig, såkalte Matre Deck Foam System. Virksomheten inkluderer også service og vedlikehold. I tillegg har bedriften utviklet og tatt i bruk en egenlokalisert avansert teststasjon for sluttkontroll og dokumentasjon av hvert sluttprodukt. Systemene leveres i dag i et bredt segment, og er i hovedsak installert på et stort antall helikopterdekk offshore og på land, relatert til olje/gass virksomhet og vindmølleparker. I dag har bedriften over 30 ansatte og omsetter for rundet 60 mill. kroner.

 

Sunnhordaland Technologies AS (fikk nytt navn i4Factory AS 1. januar 2022)

Dette besøket var i hovedsak knyttet til å få høre om og få demonstrert en autonom maskineringsfabrikk som er i sluttfasen av et betydelig utviklingsprosjekt som har pågått i over tre år da ideen kom opp. Bakgrunnen for ideen var mulighetene man så med bruk av nye digitale verktøy, sterkt fokus på automatisering og databehandling, samt viktigheten av å kunne produsere lokalt med bærekraftige løsninger. Konseptet er nå i en testfase og forventes å bli lansert for markedet i løpet av 2022. Fabrikken, en slags avansert «produksjonscelle», representerer noe helt nytt og er gitt navnet i4 Factory. Den er for øvrig omtalt i Maskinregisteret nr. 10/2021. Målet er at «minifabrikken» skal utvikles helt ferdig og bygges opp og testes til et nøkkelferdig produkt, legges ut for salg og kunne settes i ordinær produksjon omtrent umiddelbart. Fabrikken vil la seg fjernassisteres fra Sunnhordaland Technologies ved hjelp av ny teknologi. I grove trekk består fabrikken av automatlager for emner, to CNC-verktøymaskiner, en skinnegående kraftig robot som handterer arbeidsstykker opptil 400 kg, stasjon for måling og kvaliteskontroll, transportbane for robot med ferdig bearbeidede arbeidsstykker ut til lagerplass. Den første CNC-maskinen kom på plass i mars 2021, og roboten i september samme år. Samarbeidspartnere i prosjektet er blant annet Kaspo Maskin AS og Wictus AS. Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge er bidragsytere i prosjektfinansieringen. Se mer om bedriften og prosjektet på www.sunn-tech.no

 

Olvondo AS

Industrien på Rubbestadneset har gjennom årene vært gjennom store endringer, og Olvondo har en stolt industrihistorie i ryggraden, noe QA/HSE-leder Leif Bjarne Hope kunne fortelle. Bedriften er i dag en tradisjonsbedrift med rundt 115 års erfaring. Den industrielle virksomheten kom i gang i 1903 som en liten motorfabrikk, og i årenes løp vokste seg til å bli den mest betydelige motorfabrikken i Norge (Wichmann Motorfabrikk). Virksomheten har eksistert under litt forskjellige navn opp gjennom årenes løp alt etter eierforhold. Olvondo Industries ble stiftet i 2012 som et resultat av en såkalt «management buyout» av produksjonsfasilitetene til Wärtsilä sin gir- og propellfabrikk. I dag fremstår Olvondo med 32 ansatte som totalleverandør av miljøvennlige og innovative løsninger rettet mot kundegrupper innenfor sektorene olje/gass, maritim og energi, likeså segmentet for reparasjon, overhaling og vedlikehold. Til tross for svært store dimensjoner på arbeidsstykker og sluttprodukter, og likeså på flere av maskinene, er hovedinntrykket at verksted på til sammen 6000 kvadratmeter fremstår som oversiktlig og ryddig (etter mange år med 5S og Lean-tenking), idyllisk plassert med egen kai i smul sjø.

Bedriften har en maskinpark på 12 CNC-verktøymaskiner, hvorav tre maskineringssentre, og en relativt ny og avansert CMM-maskin (Coordinate Measuring Machine). Et annet eksempel er riktignok en gammel og robust maskin som fortsatt fungerer helt perfekt forteller Hope. Her gjennomføres dyphullsboring på inntil 18 meters lengde, og akslinger på opptil 30 tonn er likeledes mulig å bearbeide. Olvondo, som er klimasertifisert, fremstår som en allsidig bedrift som driver med utvikling, prototyping, maskinering, sveising, rørbøying, varmebehandling, montasje, testing, reparasjon og service.

 

Wärtsilä Norway AS

Den fjerde besøksbedriften var hos Wärtsilä Norway AS, som er samlokalisert med Olvondo i Wichmannvegen 3 på Rubbestadneset.

Wärtsilä er som kjent et finsk industrikonsern som lager komplette kraftforsyningssystemer og smarte teknologiløsninger til marine- og energimarkedene. Wärtsilä Norway AS sin virksomhet omfatter utvikling og salg av elektriske framdriftsløsninger for alle typer skip, utvikling av propellanlegg samt elektro- og automasjonssystemer og navigasjonssystemer for skip og offshoreinstallasjoner til kunder over hele verden. I tillegg ytes omfattende servicetjenester til norske skips- og riggkunder som opererer fartøy og borerigger hjemme eller i utlandet. Videre utvikler og tilbyr Wärtsilä Norway AS en rekke miljøløsninger, for eksempel eksosgassrenseanlegg og miljøombygginger, og er ledende innen ulike systemer for gasshåndtering i både marin- og landbasert industri. For å få til dette driver bedriften med utvikling og maskinering og i tillegg vedlikehold og overhaling fortalte Kjell Einar Holme, som var en av flere omvisere. Som eksempel fikk vi se store trustere på nær 70 tonn som var kommet inn over kai og plassert i en av hallene.

Den norske delen av Wärtsilä er blant annet en pådriver i ZEEDS (Zero Emission Energy Distribution at Sea), der flere selskaper altså jobber sammen for å utvikle fremtidens løsninger for produksjon og distribusjon av utslippsfri energi til skipsfarten. Videre er Wärtsilä Norway sine gass- og hybridteknologier sentrale i flere banebrytende forskningsprosjekt for å komme frem til klimavennlige og de første utslippsfrie fartøy, fortalte Kjell Einar Holmen. Wärtsilä har i dag fire datterselskaper i Norge, med til sammen rundt 1000 ansatte.

 

NBF planlegger ny konferanse i Trondheim 1. og 2. juni 2022. Hotell er reservert med tilknytningsdøgn fra den 31.mai, konferansen den 1.juni og bedriftsbesøk den 2.juni.

 

For mer informasjon se: www.nbf-forum.no og NBF Numerisk Bruker Forening på facebook og www.unitechenergy.com og www.ofir.no og www.upkip.cloud og www.hatteland.com og www.rambase.com og www.matre.no og www.wartsila.com/nor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.204