23948sdkhjf

NBF Brukermøte i Åndalsnes og Molde

Automatiserte prosesser var hovedtema for NBF Brukermøte i mai i år. Denne gangen var det bedriftsbesøk i Åndalsnes og Molde.

 

NBF – Numerisk Bruker Forening har som mål å arrangere og bidra med to årlige arrangement. I 2022 ble det gjennomført to Brukermøter, henholdsvis på Stord og i Drammen. I inneværende år er det allerede gjennomført ett Brukermøte lagt til Åndalsnes og Molde i begynnelsen av mai. Her ønsket NBF styreleder Oven Johan Aklestad fra OFIR 65 deltakere velkommen. Han poengterte at denne gangen gjennomføres Brukermøte på et nytt sted hvor NBF tidligere ikke har hatt samling, noe som er en del av NBF sin policy. I september skal NBF bidra som medarrangør til deltakelse på verktøymaskinmessen EMO i Hannover.

Den faglige rammen for årets Brukermøtet var fem foredrag knyttet til hovedtema «Automatiserte prosesser», «Leverandørens Time» med tre leverandører, samt tre industribesøk med omvisning.

 

Planlegging – småserieautomasjon

Hovedforedraget ble gitt av COO Knut Ola Tverdal fra Brunvoll AS. Han innledet med litt historikk og status for bedriften, som har eksistert i 110 år. I dag har bedriften om lag 500 ansatte, fem lokasjoner og agenter i 20 land. Slagord er «Thrusted World Wide», da hovedproduktene er fremdrifts- og store og middelstore thrusterenheter med tilhørende automasjonsenheter for mange markedssegmenter innen skipsflåten. Produktutvikling har alltid vært og er en stor og viktig aktivitet, hvor det på årsbasis legges ned om lag 70.000 timeverk.

Brunvoll AS har de siste årene gjennomført betydelige investeringer, med søkelys på høy grad av automatisering, avanserte maskiner og robotisert produksjon. I en slik setting tok Tverdal spesielt for seg hvordan planleggingen gjøres for den komplekse produktstrukturen de har. For hver truster er det omlag 70 egenproduserte deler og rundt 60 innkjøpte. I tillegg etterspørres det stadig nye og mer spesialprodukter. Alle disse variantene medfører betydelige utfordringer i planleggingen, og likeså i produksjonen. Strategien og målene er å stadig kunne oppnå bedre maskinutnyttelse, kortere produksjonstid, redusert WIP (Work In Process), samt redusert lagertid.

Planleggingsstrategien er delt i tre nivåer, henholdsvis for lang, middels og kortsiktig horisont. Den langsiktige er overordnet. Middels er knyttet til kapasitet, med utarbeidelse av detaljerte planer for å unngå flaskehalser og forsinkelser. Den kortsiktige planleggingen tar for seg status på maskinnivå, produksjon, overvåking og lager. Videre tok Tverdal for seg den siste store investeringen - en robotisert dreiecelle - som deltakerne fikk tatt i øyesyn under omvisningen neste dag. Tverdal avsluttet med å si at han var glad for at NBF vil komme på besøk for å se og lære mer om virksomheten.

 

Automatisering i møbelproduksjon

Visjonen til Wonderland AS er at de skal «Bidra til at verden sover bedre», slik innledet prosjektleder Lena Skjelbostad sin presentasjon. Bedriften, som er lokalisert sentralt på Åndalsnes, ble etablert i 1969 med navnet Westnofa AS. Opp gjennom årene har den vært gjennom flere faser med ulike eierforhold og flere tekniske utviklinger og forbedringer. I 1980 tok bedriften navnet Wonderland AS, og driver med modulbasert produksjon av komplette senger med om lag 100 ansatte. I dag har bedriften lokale eiere, og har i tillegg en rekke lokale underleverandører, for blant annet delkomponenter i skum, plast, tre, laminat og annet. Markedet er Norge, Danmark, Sverige og Finland, med hovedkontrakter i segmentene hotell, offshore og båt. Omsetningen i 2022 var på 320 mill. kr.

Samme år gjennomførte bedriften det største miljøprosjektet gjennom tidene i norsk møbelindustri. Prosjektektes mål var å redusere miljøavtrykket på en caseseng. Så per i dag er ikke miljøavtrykket på alle sengene redusert.

- Vi har stort fokus på nettopp dette og jobber hardt videre med å få det til forteller Skjelbostad. Dette omfatter sterkt søkelys på resirkulering av materialer, slik som tekstiler, plast, trevirke og annet, noe som gir forlenget levetid på produktene, sagt med andre ord «En seng for livet».

Wonderland AS er en av verdens mest moderne sengefabrikker, og driver med modulbasert og ordrestyrt produksjon av en bred kolleksjon av senger med nærmere 200 varianter. I de siste årene er det gjennomført og implementert et unikt forbedringsprosjekt innen automatisering. Målet har vært å utvikle en avansert robotlinje med fem store 6-aksede ABB-roboter for håndtering og montering av alle varianter madrasser. Linjen betjenes av fire operatører og to ingeniører. I sømavdelingen, hvor det er et stort antall kvinnearbeidsplasser, benyttes ordrestyrt Kanban-system. De ansatte i denne avdelingen roterer mellom tre arbeidsplasser daglig, noe som fungerer meget godt og som de ansatte prissetter høyt.

 

Sirkulær plastproduksjon

Marked- og utviklingssjef Runar Stenerud presenterte Plasto AS som driver med sprøytestøping av termoplast av en omfattende rekke av ulike delkomponenter og ferdige produkter. Stenerud poengterte at bedriften har utviklet høy kompetanse på fagdisipliner som forskning og utvikling (konstruksjon, simulering og prototyping), eget formverksted (modifisering, prototying og vedlikehold), et nettverk av leverandører av formverktøy (Portugal og Kina), samt prosessutvikling og automasjon.

Plasto AS ble etablert i 1955 og er i dag 3. generasjon familieeid, med rundt 40 ansatte. Omsetningen i 2022 var på 120 mill. kr med godt resultat. Hovedmarkedene er innen akvakultur, elektronikk, maritim og møbel. Det største markedet er riktignok plastprodukter til havbruksnæringen. Dette omfatter blant annet flyterør, gangbaner og klemmer til oppdrettsmerder.

Et av hovedmålene er å kunne produsere uten «fingeravtrykk». Stenerud tok derfor for seg status innenfor sirkulert plast, tilgang og kvalitet. Råstoffet som benyttes er «post-consumer» resirkulert plast (PCR) fra utenlandske og ikke minst norske leverandører, blant annet fra havbruksnæringen. Dette blir omgjort til produkter av resirkulert plast og er et godt eksempel på kortreiste løsninger for norsk plastavfall.

Plasto AS har opp gjennom årene hatt, og har fortsatt, en strategi om å nyttiggjøre seg offentlige FoU-virkemidler og drive forskningsbasert innovasjon. Det er derfor gjennomført mange prosjekter av denne type opp gjennom årene i samarbeid med ulike kunnskapsmiljø. Blant virkemidlene som benyttes er IPN, KPN, SkatteFUNN og Innovasjonskontrakter. Her ble det nevnt spesielt «SSD» (effektive prosesser for store sprøytestøpte produkter) og «Intellimould» (digitalisering og bærekraft) som avsluttes i inneværende år.

 

4-akset fresing

Mikal Brende fra Viddal Automation AS i Skodje utenfor Ålesund åpnet sitt innlegg med å vise bedriftens kompetanseprofil. Bedriften, som ble etablert i 2013, er en bransjeuavhengig virksomhet som leverer automasjon med robotløsninger, blant annet for håndteringsoppgaver og fresing med robot, visionsystemer, programvare, systemintegrasjon og service. Kundemassen er stor og dekker mange bransjer som fiskeindustri, oppdrett (slaktelinjer for laks), trevare, møbelindustri, næringsmiddel, mekanisk industri, tekstil, plast og andre bransjer hvor det er behov for å automatisere.

Noe av bakgrunnen for etableringen var at det finnes veldig mange små og mellomstore bedrifter på Sunnmøre. Man hadde inntrykk av at det var lite automasjon og få industriroboter som var installert og tatt i bruk. Oppfatningen var at det var på tide å tenke nytt, og få ting til å gå automatisk for derved å sikre konkuranseevnen og produksjon på Sunnmøre. I etablererfasen hadde bedriften god veiledning og hjelp fra blant annet Kunnskapsparken og Innovasjon Norge. I tillegg har Viddal Automation utviklet et nært samarbeid med skoleverket og likeså NTNU i Ålesund. Det er alltid elever på utplassering i bedriften, og det gjennomføres masteroppgaver, bachelor- og andre studier.

Bedriften hadde i utgangspunktet som mål om å utvikle gode automatiske løsninger, og rettet seg både mot produksjon av mellomstore/små serier og ett-stykk. I et typisk prosjekt for automasjon drives inntil 80 prosent til forskning, utvikling og testing i egen fabrikk, og resterende 20 prosent for tilpassing og igangkjøring hos kunden.

- Det er ikke mange andre bedrifter som jobber på samme nivå som Viddal Automation AS i Norge, avslutter Mikal Brende.

 

Nasjonalt nettverk for additiv produksjon i Norge

Norwegian AM er en forening som ble stiftet i 2022 med formål å være et nasjonalt nettverk for å styrke og støtte additiv produksjon i Norge. Daglig leder Jan Tore Usken ga en presentasjon og fortalte at nettverket skal være åpent for bedrifter og organisasjoner fra alle bransjer samt utdannings- og forskningsinstitusjoner.

AM står for Additive Manufacturing og er et samlebegrep for ulike former for 3D-printing som kan brukes i dag til å produsere det meste av kompliserte små komponenter til store hus. Nettverket skal fremme utvikling av økosystem og kunnskap rundt AM i Norge, samt knytte sammen relevante miljøer på tvers av bransjer. Nettverket skal videre være en pådriver for kunnskap, formidling og gjennomføring av en årlig konferanse, workshoper og kurs. Medlemsavgiften er differensiert ut fra størrelse (antall ansatte) på medlemmene. Den første konferansen ble gjennomført i Trondheim i mars 2023 med stor deltakelse. Det neste er medvirkning på en lignende konferanse i København i september. Medlemmene får tilgang til AM-miljøene i Norge, med invitasjon til deltakelse på de ulike arrangement som gjennomføres innen fagområdet, avsluttet Usken, og henvise også til www.norwegianam.no.

 

Leverandørens Time

Denne gangen var det Ravema, DMG-MORI og Duroc Machine Tool sin tur til å slippe til i Leverandørens Time, det vil si hver hadde cirka 20 min tilgjengelig til sin presentasjon av virksomheten og produkttilbudet.

 

Ravema

Ravema som har Mazak-agenturet er en leverandør til nordisk industri, og tilbyr komplette løsninger av produksjonsutstyr, verktøy, måleutstyr, automasjon og service. Det var Mark Hall fra Mazak i England som presenterte produkttilbudet. Mer om dette finnes på www.ravema.no og www.ravema.se. Slagord er «Go Green» med fokus på fleksibel produksjon, og virksomheten har nå et vidt spekter på over 300 forskjelligartige verktøymaskiner i sin portefølje. Produksjonen foregår i Japan og i tillegg i fabrikker i 7-8 andre land, hvorav England.

Hall presenterte også en del interessant statistikk som tok for seg årlige installasjoner av industriroboter fordelt på bransje. Antallet øker fra år til år med eksempelvis størst innen elektronikk med 137.000 installasjoner i 2022. De største markedene for installasjoner er Kina, med 268.000 roboter i 2022, fulgt av Japan og USA. Som eksempel ble det installert 24.000 i Tyskland samme år. Avslutningsvis viste Hall de fem største markedskravene for automasjon, med typiske trender og utfordringer i de europeiske land.

 

DMG MORI Norway AS

Med verdens største 5-akse portefølje, 20 års 5-akse erfaring samt 50+ automasjonsløsninger er DMG MORI en solid støttespiller i møte med bransjens utfordringer. Prosessintegrasjon er også fokus, for at kundene i størst mulig grad skal kunne ferdigstille delene med et minimum av antall oppspenninger. Grunnet begrenset tid til presentasjonen inviterte salgssjef Christian Mobergslien til en uforpliktende prat om hvordan du kan øke bedriftens konkurransedyktighet. DMG MORI Norway AS er ansvarlig for salg, service, installasjon, opplæring og reservedeler. Se mer på www.dmgmori.com.

 

DUROC Machine Tool AS

DUROC i Norge er en del av DUROC AB i Sverige, som til sammen dekker syv markeder i henholdsvis Skandinavia og Baltikum. Duroc er en komplett leverandør av et vidt spekter av verktøymaskiner, samt automasjon, verktøy og annet tilbehør. Markedssjef i Norge er Jan Erik Stokkebek som fortalte at de raskt kan levere nye maskiner fra lager, samt reservedeler og verktøy. I tillegg tilbys service og teknisk støtte, muligheter for opplæring og trening, samt finansiell rådgivning og mulighet, fremfor leasing. Se mer på www.duroc.no

 

Bedriftsbesøk og omvisning

Deltakerne ble delt i to grupper som vekselvis besøkte Wonderland AS og Plasto AS, mens Brunvoll AS tok imot gruppen samlet.

Hos Wonderland AS ble deltakerne ønsket velkommen av prosjektleder Lena Skjelbostad og markedskoordinator Marie Stenäng for gjennomgang av produksjon. Det var spesiell stor interesse for det helautomatiske madrassanlegget, som er det eneste av sitt slag i verden. Anlegget med all automatikk og håndtering av blant annet fem store ABB-industriroboter sto ferdig driftsklart i 2019. De største utfordringene har vært pålitelig håndtering av myke materialer samt unik tilpasning av standardkomponenter til de mange forskjellige madrassene.

Hos Plasto AS sto marked- og utviklingssjef Runar Stenerud og prosjektingeniør Øyvind Bjorli for omvisningen. I løpet av de siste årene har bedriften opparbeidet en robottetthet i verdensklasse, og bærer også preg av en betydelig stor andel sprøytestøpemaskiner. Plasto har egenkompetanse innen utvikling, konstruksjon, prosessimulering og produksjon av formverkttøy, og er selvhjulpet med det meste innen bygging av utstyr, reparasjoner og vedlikehold. Mye av dette fikk deltakerne både se og høre mer detaljert om under omvisningen.

Brunvoll AS stilte mannsterke for omvisningen slik at gruppene ikke skulle være altfor store, og at deltakerne dermed skulle få best mulig utbytte i besøksrunden. Deltakerne fikk se sveisehallen med fremstilling av meget store og også rørformede komponenter, maskineringsverkstedet, samt montasjehallen og lager. Det ble brukt mest tid i maskinverksted som bærer preg av mange både store og noe mindre CNC-maskiner. Spesielt var det interessant å få høre om og se den nye robotiserte dreiecellen som har økt kapasiteten.

 

EMO i Hannover

NBF arrangerte nylig en fellestur til verktøymaskinmessen EMO i Hannover i september der cirka 170 personer deltok.

Neste Brukermøte blir avholdt i Tønsberg 4. og 5. juni 2024.

 

For mer informasjon se: www.nbf-forum.no

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11