23948sdkhjf
Del siden
Sponsored content

Varer i Arbeid: Hvilke verktøy og funksjoner trenger du

Effektiv produksjon i dag må ikke bare planlegges godt, men også holdes under kontroll med meningsfulle evalueringer. Les mer om VIA rapport og dets fordeler for din bedrift i denne artikkelen.

Produksjon i dag

 Produksjonsbedrifter produserer sjelden produkter i ett trinn. Som regel er det nødvendig med en rekke arbeidstrinn for å kunne levere varene i ferdig form.

Disse trinnene, også kalt operasjoner, er oppsummert i en ruting- eller produksjonsstykkliste og gir arbeidsgrunnlaget for produksjonsordren.

De resulterende produksjonsordrene blir deretter behandlet i produksjon. For hver enkelt operasjon tas materialer fra lageret og posteres på bestillingen. På samme måte rapporteres tidene til arbeiderne for operasjonen.

 Kostnaden for dette materialet og den rapporterte arbeidstiden legges til produksjonsordren og dermed til sluttproduktet ved hver operasjon. Denne prosessen omtales som arbeid i omløp (AiO) eller varer i arbeide (VIA) når verdien av produksjonsordren øker. Fordel med VIA: Ved å bruke VIA er det mulig å evaluere produksjonsordrer som er i gang på et hvert tidspunkt.
 
Verdien av arbeidet som pågår:
 
Verdien av "pågående arbeid" VIA, er verdien av alle deler, inkludert arbeidskraft og materiell involvert, som er bundet opp i produksjonen. VIA-verdien bestemmes av summen av alle evaluerte material- og arbeidstidsbekreftelser minus verdien av alle lagerposteringer for de produserte delene. VIA-verdi informasjonen er basert på deler, produksjonsordrer og tilhørende rapportlogger.
 
Slik beregnes VIA-verdien

 Summen av alt forbrukt materiale og arbeidstids rapporteringer

-Verdi av alle lagerinnføringer av de produserte delene

= VIA-verdi

 Pågående arbeid vurderes i henhold til fastsettelse av produksjonskostnadene for ferdige og halvferdige deler.

 Produksjonskostnadene inkluderer følgende parametere:

• materialkostnadene med materialkostnader

• produksjonslønn med produksjonskostnader

• de variable direkte produksjonskostnadene

• Andelene i de generelle administrasjonskostnadene og i kostnadene til sosiale institusjoner og de frivillige sosiale ytelsene

 Det er derfor normal produksjonskostnadsberegning, som imidlertid må justeres etter statusen til mellomproduktet. På dette tidspunktet er det ingen tilbakemelding på totalt materiale og tid brukt. Kun materialet som allerede er bearbeidet kan tas med i evalueringen. Derfor er det kun den tiden som allerede er rapportert som kan evalueres. Det er derfor viktig å registrere status ved registrering av kvantum.

 Rapporteringen av arbeidet som pågår kan f.eks. legges til grunn for regnskapsføring av VIA-verdien i forbindelse med måneds- eller årsregnskap.

 VIA -verdien i MONITOR G5

 ERP-programvare skreddersydd for produksjon, for eksempel MONITOR G5, hjelper til med å bestemme VIA-verdien og analyseresultatene som kan utledes fra den korrekt:

 Siden komponentene som produseres i de enkelte produksjonstrinn ofte ikke har egen identifikasjon, inngår de ikke i materialhåndteringen. En logisk sammenheng for å finne de spesifikke mengder eksisterer ikke.

 I mange bedrifter bokføres materialforbruket kun sammen med mottak av den produserte ferdige delen. For å muliggjøre fornuftig disponering av riktige lagerbeholdninger kan du imidlertid bruke MONITOR G5 til å bokføre mengdene for produksjon til mellomlager, som kun logisk eksisterer. Mengdene av råvarer i disse matematiske varehusene gir en indikasjon på mengdene i systemet som VIA

 Du kan også beregne VIA-verdien som en situasjonsrapport for i dag eller for et valgt tidspunkt i fortiden. Du kan også velge ulike måter å rapportere komponentene i VIA-verdien på, for eksempel hvordan man vurderer materiell, underleverandører og arbeidskraft. Du kan også vurdere ulike prisalternativer for deler og vurdere kostnadsfaktorer for jobber. Vi vil vise deg noen av disse faktorene mer detaljert nedenfor.

 Hva er fordelene med en riktig VIA-evaluering?

 Kontroll av beholdningen i omløp

 Skrap og omarbeid øker VIA i produksjonen og påvirker dermed parti-/batchstørrelse og materialkostnader. En vesentlig oppgave for produksjonsplanlegging og kontroll er å holde lagerverdi så lav som mulig. Det binder opp likviditet, kapital og plass, forårsaker ofte ytterligere transporter og, hvis det ikke behandles umiddelbart, anses det fort som ukurrans. På grunn av forholdet mellom VIA og ledetid (Little's Law), begrenser VIA også fleksibiliteten. Målet er derfor en så «Lean produksjon» som mulig.

 En måte å oppnå slik «lean» produksjon på er å evaluere arbeidet som pågår: sanntidsdata fra ERP-systemet gjør at du kan ta intelligente produksjonsbeslutninger, inkludert opplagsproduksjon og lagerstyring.

 Oversikt over effektivitet og utnyttelse av produksjonselementer

Effektiv produksjon er målet for hver produksjon. Til dette må utnyttelsen holdes på et konstant nivå, dvs. den må ikke være for høy eller for lav. Med en meningsfull VIA-evaluering kan du jevnlig analysere de enkelte produksjonselementene. Denne analysen viser utnyttelsen og mulige optimaliseringer kan utføres på grunnlag av disse resultatene.

 Hovedressursene i produksjon inkluderer:

  • Maskiner: I produksjonsindustrien tilføres verdi i stor grad gjennom maskiner og verktøy.

 • Mennesker: Den andre avgjørende faktoren er ansatte i produksjonen. Disse kan kombinere arbeidstrinn eller utføre mer kompliserte aktiviteter som maskiner er uegnet for.

Basert på en meningsfull VIA-evaluering av disse to faktorene, kan det gis utsagn om nåværende og tidligere gjennomløpstider (ledetid) og behandlingstider (syklustid). Ut fra dette kan bedrifter optimalisere produksjonen.

 Test montering for å sjekke tilgjengeligheten av materialer og deler

 Det overordnede målet i produksjonen er å produsere med best mulig ressursbruk og dermed oppnå høy effektivitet. Derfor gjør bedrifter en tilgjengelighetssjekk. For å kunne gjennomføre kapasitetsplanlegging og kontroll må du demonstrere prosesser som er backlog-frie og materialleverte. For å bestemme en optimal sekvensering for produksjonsordrene, må du ta alle begrensninger – som. materialer, kapasiteter og produksjonsverktøy, i betraktning

  

Følgende spørsmål dukker opp her:

 • Er alt nødvendig materiale tilgjengelig på ønsket dato?

• Gjennomføringen av en produksjonsordre krever kapasitet ved arbeidssentre. Er disse kapasitetene tilgjengelige på ønsket dato?

• I tillegg til materialer krever en produksjonsordre også produksjonsverktøy og driftsressurser for å utføre den. Er disse tilgjengelige innen ønsket dato?

• Er personellet pålagt å gjennomføre prosessene tilgjengelig på arbeidssentrene på ønsket dato?

 Du kan sjekke disse tilgjengelighetene i ERP-systemet ved hjelp av en testmontering eller materialavklaring gjennom VIA-rapport. Evalueringen gir deg informasjon om mulige flaskehalser eller problemer med nødvendig kapasitet, slik at du kan reagere på dem på forhånd.

 

Hva kan leses fra en VIA-rapport?

 

Kontroll av ulike kostnader per ordre

 

En oversikt over alle kostnader i produksjonen kan være vanskelig, spesielt når man jobber med ulike partistørrelser. Hvis material- eller driftskostnader kommer ut av kontroll, er konsekvensene katastrofale: I verste fall står hele selskapets suksess i fare. Ved hjelp av en meningsfull VIA-evaluering holder (produksjons)bedrifter konstant oversikt og kan kontrollere og påvirke de ulike kostnadsfaktorene for hver enkelt ordre.

 

Informasjon om produksjonskostnader, ressurser og produksjonskostnader

I tillegg til material- og driftskostnader er også andre faktorer avgjørende for effektiv produksjon. Ved å kontinuerlig overvåke bestillingene ved hjelp av en VIA-evaluering får du også informasjon om den totale produksjonen. Du har følgende faktorer:

 

• Tilfeldige produksjonskostnader

• Eksisterende ressurser

• Totalt skrotet av total produksjon

 

Disse dataene er viktige dersom du ønsker å ha oversikt over hele produksjonen. Først når et helhetlig syn på alle verdier finner sted, oppleves VIA som meningsfull i bedriften.

 

Overvåking av avvik mellom for og etterkalkyle

En annen avgjørende faktor ved VIA-evalueringer er den endelige kostnadsberegningen. En endelig kostnadsberegning gjør det mulig å lage avviksrapporter mellom estimert og de faktiske kostnadene for hver ordre.

For å kontrollere varelager og produksjonskostnader, må et produksjonsanlegg måle kostnaden for produksjonsordrer ettersom den forhåndsbestemte kostprisen for hver produserte vare beregnes i balansen.

 De faktiske kostnadene for en produksjonsordre består av følgende kostnadskomponenter:

 • Totale materialkostnader

• Faktiske kapasitetskostnader og/eller underleverandør kostnader

• Produksjonskostnader

 Disse faktiske kostnadene posteres i produksjonsordren og bruker standardkostnader for å beregne avvik. Du kan beregne avvik for hver av varekostnadskomponentene: råmateriale, kapasitet, underleverandørinnsats, kapasitetskostnader og produksjonskostnader. Du kan deretter analysere avvikene. Problemer som for mye kasseringer i produksjonen avdekkes. Deretter kan det utvikles tiltak for å effektivisere fremtidig produksjon.

 Hva er resultatene fra aktiv bruk av en VIA-evaluering?

 Identifikasjon av overbelastede ressuser

 Har du en nøyaktig oversikt over aktivitetene til produksjonsteamet ditt? Det hender ofte at arbeidsstasjoner brukes annerledes enn tenkt. Produktivitet går tapt, spesielt når ansatte er overbelagte og arbeidsordre blir forsinket som følge av dette. Det er en flaskehals i produksjonen, som bremser hele produksjonen.

 Ved hjelp av en tilsvarende VIA-evaluering kan du identifisere sterkt belastede arbeidsoperasjoner og handle deretter: Er det muligens andre ansatte som kan støtte? Må du ansette eller leie inn mer hjelp? Ved å holde øye med arbeidsmengden til hele teamet til enhver tid og utnytte den optimalt, er bedriftene garantert høyeffektiv produksjon.

 Grunnlag for å administrere produksjonsaktiviteter i en rekke produksjonsmiljøer

 Ulike produksjonsmiljøer krever ulike produksjonsaktiviteter. Dette kan være en utfordring, spesielt når det er flere produksjonsmiljøer i en bedrift. Det er derfor viktig for bedrifter å ha en nøyaktig oversikt over sine individuelle aktiviteter.

 Arbeidsdokumentasjon og ordrearkivering

 Verdiene av beholdningskvitteringene og -utstedelsene forblir registrert i de ulike typene produksjonsvarebeholdning samt for kjøpt beholdning. Beholdningsøkning eller reduksjonstransaksjoner forblir i vareposten og en tilsvarende generell vare opprettes for beløpet.

Dette hjelper deg å forstå alle varer, spesielt etter en produksjonsordre. Dette gjør det lettere for deg for eksempel å ta en årlig beholdning eller behandle bestillinger som ligner på tidligere prosjekter.

 Disse verktøyene og funksjonene gir grunnlag for VIA verdi setting:

 1.      Definere kapasiteter for arbeidsplass- og produksjonsenheter

2.      Opprett ordrer for standard- eller kundespesifikke produkter

3.      Tildeling av materialer og arbeidskraft til bestillinger i sett eller etter vare

Dette er bare noen av funksjonene du definitivt trenger for en meningsfull VIA-evaluering. Er du interessert i hele sjekklisten vår? Last ned vår gratis hvitbok om pågående arbeid her:

Øk bedriftens suksess med meningsfulle målinger!

En omfattende oversikt over hele produksjonen og dens komponenter er av umåtelig verdi, spesielt for SMB. Dette er bare mulig med meningsfulle evalueringer av ulike trinn. Implementeringen av alle disse analysene som moderne produksjoner må utføre er ikke lenger tenkelig i dag uten støtte fra et ERP-system.

 Kontakt for mer info Monitor ERP : atle.karlsrud@monitorerp.com

 

 

 

 

 

Monitor ERP System
Karenslyst alle 53
0279 Oslo
Oslo
Norge

Kontaktperson

Send til en kollega

0.047